قیمت
24,000 تومان
(موجود)
امتیاز0
ترکیبات اصلی
عبارتست از:چربی حیوانی، شغار، عصاره پودر زغال، روغن زیتون