معرفی اجمالی محصول

این محصول تخریب پذیر میباشد و با کمک مواد افزودنی ،پس از گذشت 3 سال به محیط زیست باز میگردند.

از جمله مواد افزودنی به کار برده شده در این محصول، مواد پایه گیاهی میباشد که سبب میشود میکروارگانیسم ها از بافت کیسه تغذیه نموده و به تخریب آن در محیط زیست کمک مینمایند.

کسیه فریزر {های} چه در معرض نور و چه در شرایط بی هوازی امکان تخریب داشته و در نهایت به آب و دی اکسید کربن تبدیل میشود.

نقد و بررسی کیسه فریزر رولی تجزیه پذیر

این محصول تخریب پذیر میباشد و با کمک مواد افزودنی ،پس از گذشت 3 سال به محیط زیست باز میگردند.

از جمله مواد افزودنی به کار برده شده در این محصول، مواد پایه گیاهی میباشد که سبب میشود میکروارگانیسم ها از بافت کیسه تغذیه نموده و به تخریب آن در محیط زیست کمک مینمایند.

کسیه فریزر {های} چه در معرض نور و چه در شرایط بی هوازی امکان تخریب داشته و در نهایت به آب و دی اکسید کربن تبدیل میشود.

مشخصات کیسه فریزر رولی تجزیه پذیر

نمودار تغییر قیمت کیسه فریزر رولی تجزیه پذیر

نظرات در باره محصول کیسه فریزر رولی تجزیه پذیر

 

امتیاز کاربران به کیسه فریزر رولی تجزیه پذیر

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.