معرفی اجمالی محصول

این محصول تخریب پذیر میباشد و با کمک مواد افزودنی ،پس از گذشت 3 سال به محیط زیست باز میگردند.

از جمله مواد افزودنی به کار برده شده در این محصول، مواد پایه گیاهی میباشد که سبب میشود میکروارگانیسم ها از بافت کیسه تغذیه نموده و به تخریب آن در محیط زیست کمک مینمایند

کیسه زباله (های) چه در معرض نور و چه در شرایط بی هوازی امکان تخریب داشته و در نهایت به آب و دی اکسید کربن تبدیل میشود.

نقد و بررسی کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

این محصول تخریب پذیر میباشد و با کمک مواد افزودنی ،پس از گذشت 3 سال به محیط زیست باز میگردند.

از جمله مواد افزودنی به کار برده شده در این محصول، مواد پایه گیاهی میباشد که سبب میشود میکروارگانیسم ها از بافت کیسه تغذیه نموده و به تخریب آن در محیط زیست کمک مینمایند

کیسه زباله (های) چه در معرض نور و چه در شرایط بی هوازی امکان تخریب داشته و در نهایت به آب و دی اکسید کربن تبدیل میشود.

مشخصات کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

نمودار تغییر قیمت کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

نظرات در باره محصول کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

 

امتیاز کاربران به کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.