حذف همه
گیاهان دارویی و فرآورده های وابسته
صمغ عربی
صمغ عربی
150,000تومان
آب جو خانگی(اسوطخودوس)
آب جو خانگی(اسوطخودوس)
120,000تومان
قره قات
قره قات
155,000تومان
تباشیر
تباشیر
65,000تومان
خرنوب
خرنوب
65,000تومان
تخم کرفس
تخم کرفس
30,000تومان
گیاه دم اسب
گیاه دم اسب
35,000تومان
آب جو خانگی
آب جو خانگی
50,000تومان
مریم گلی
مریم گلی
45,000تومان
گرده لقاح (گرده نخل)
گرده لقاح (گرده نخل)
495,000تومان
شیاف بوژان
شیاف بوژان
1,200,000تومان
کپسول میم
کپسول میم
150,000تومان
کپسول سل
کپسول سل
180,000تومان
هلیله سیاه
هلیله سیاه
45,000تومان
افتیمون
افتیمون
25,000تومان
شکر تیغال
شکر تیغال
160,000تومان
تخم شوید
تخم شوید
35,000تومان
گز علفی
گز علفی
65,000تومان
فرنجمشک
فرنجمشک
250,000تومان
گل ارمنی
گل ارمنی
55,000تومان
برگ بو
برگ بو
65,000تومان
کندور دودکردنی
کندور دودکردنی
85,000تومان
کندور خوراکی
کندور خوراکی
100,000تومان
زاج درشت
زاج درشت
35,000تومان
قدومه شیرازی
قدومه شیرازی
95,000تومان
خمیر مایه فوری
خمیر مایه فوری
35,000تومان
زیرفون
زیرفون
60,000تومان
کنگر فرنگی
کنگر فرنگی
70,000تومان
برگ آلوئه ورا متوسط
برگ آلوئه ورا متوسط
24,000تومان
برگ آلوئه ورا درشت
برگ آلوئه ورا درشت
27,000تومان
انیسون (بادیان رومی)
انیسون (بادیان رومی)
95,000تومان
به دانه
به دانه
40,000تومان
زوفا
زوفا
55,000تومان