حذف همه

قیمت گیاهان دارویی مفرده

صمغ عربی
صمغ عربی
150,000تومان
قره قات
قره قات
155,000تومان
تباشیر
تباشیر
65,000تومان
خرنوب
خرنوب
65,000تومان
تخم کرفس
تخم کرفس
30,000تومان
گیاه دم اسب
گیاه دم اسب
35,000تومان
آب جو خانگی
آب جو خانگی
50,000تومان
مریم گلی
مریم گلی
45,000تومان
گرده لقاح (گرده نخل)
گرده لقاح (گرده نخل)
495,000تومان
هلیله سیاه
هلیله سیاه
65,000تومان
افتیمون
افتیمون
40,000تومان
شکر تیغال
شکر تیغال
160,000تومان
تخم شوید
تخم شوید
35,000تومان
گز علفی
گز علفی
75,000تومان
فرنجمشک
فرنجمشک
250,000تومان
گل ارمنی
گل ارمنی
95,000تومان
برگ بو
برگ بو
75,000تومان
کندور دودکردنی
کندور دودکردنی
85,000تومان
کندور خوراکی
کندور خوراکی
100,000تومان
زاج درشت
زاج درشت
35,000تومان
قدومه شیرازی
قدومه شیرازی
95,000تومان
خمیر مایه فوری
خمیر مایه فوری
35,000تومان
زیرفون
زیرفون
60,000تومان
برگ آلوئه ورا متوسط
برگ آلوئه ورا متوسط
24,000تومان
برگ آلوئه ورا درشت
برگ آلوئه ورا درشت
27,000تومان
انیسون (بادیان رومی)
انیسون (بادیان رومی)
95,000تومان
به دانه
به دانه
40,000تومان
زوفا
زوفا
65,000تومان
جوز هندی
جوز هندی
160,000تومان
برگ تیول
برگ تیول
55,000تومان
کندوش
کندوش
95,000تومان
پنج انگشت
پنج انگشت
35,000تومان
تخم ریحان
تخم ریحان
50,000تومان
بومادران
بومادران
25,000تومان
خرفه
خرفه
45,000تومان
شوید خشک
شوید خشک
30,000تومان