حذف همه

قیمت گیاهان دارویی مفرده

سورنجان
سورنجان
100,000تومان
برگ سنا
برگ سنا
18,000تومان
پودر سنگ مرداب
پودر سنگ مرداب
48,000تومان
پودر زاج
پودر زاج
27,000تومان
چهارتخم
چهارتخم
36,000تومان
برگ زیتون
برگ زیتون
16,000تومان
کف دریا
کف دریا
52,000تومان
دانه چیا
دانه چیا
52,000تومان
کندر خوراکی
کندر خوراکی
52,000تومان
کتیرا
کتیرا
50,000تومان
کپسول جنسینگ
کپسول جنسینگ
72,000تومان
حنای پودر شده
حنای پودر شده
26,000تومان
سدر  پودر شده
سدر پودر شده
14,000تومان
تخم گشنیز
تخم گشنیز
8,000تومان
تخم کتان
تخم کتان
18,000تومان
رازیانه
رازیانه
29,000تومان
سیاهدانه
سیاهدانه
25,000تومان
بارهنگ
بارهنگ
59,500تومان
اسپند
اسپند
23,000تومان